Firmy i instytucje

Kredyt płatniczy

kredyt płatniczy

KREDYT płatniczy udzielany jest na

finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie nieprzeterminowanych zobowiązań.

Kredyt płatniczy może być udzielony przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

Wniosek o udzielenie kredytu jest rozpatrywany i opiniowany przez Bank w maksymalnym terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów.
Kredyt płatniczy udzielany jest na okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.
Ponowne przyznanie kredytu płatniczego może nastąpić po upływie co najmniej 1 miesiąca od daty ostatecznej spłaty poprzedniego kredytu płatniczego.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 400.000 zł.
Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu.
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.