Firmy i instytucje

Linia hipoteczna

Linia hipoteczna

kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 10 lat.

Spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowo – odsetkowych.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  1. prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. posiada zdolność kredytową,
  3. wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych,
  4. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku, nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

 

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  1. hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej (wpis hipoteki na rzecz Banku, wyłącznie na pierwszym miejscu)
  2. przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy);
  3. pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  4. weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

 

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.