Firmy i instytucje

Kredyt inwestycyjny

Biznes Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt ten może być udzielony na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na:

Okres kredytowania zależy od realizowanego projektu inwestycyjnego. Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.
Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 % nakładów na realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne.
Kredyt spłacany jest w ratach, zgodnie z zawartą umową kredytową.
Istnieje również możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie w okresie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych:
  • fakturami lub
  • wyceną rzeczoznawcy, lub
  • kosztorysem powykonawczym,
nie więcej jednak niż 50% wartości poniesionych nakładów.
Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.