Firmy i instytucje

Kredyty firmowe
finansowanie na najlepszych warunkach

Kredyt inwestycyjny

Kredyt ten może być udzielony na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Biznes Kredyt inwestycyjny
Firmy kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt ten jest udzielany podmiotom gospodarczym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym udzielanym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt w rachunku bieżącym
kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na rozwój firmy

Kredyt może być przeznaczony na następujące cele:

 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą 
 • spłaty kredytów gospodarczych.

kredyt na zakup pojazdu

Kredyt może być udzielony mikro przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie przedsiębiorstwa.

kredyt płatniczy
kredyt płatniczy

kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy jest udzielany na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie nieprzeterminowanych zobowiązań.

Linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Linia hipoteczna

Ogólne informacje dla ubiegających się o kredyt

Warunkiem uzyskania dowolnego kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Klienci ubiegający się o kredyt powinni złożyć w Banku pisemny wniosek o przyznanie kredytu podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych oraz dokumenty informujące o:

 • firmie (forma prawna, majątek, udziałowcy, kooperanci itp.)
 • sytuacji finansowej
 • przeznaczeniu kredytu
 • ewentualnym zadłużeniu w innych bankach
 • proponowanych sposobach zabezpieczenia spłaty kredytu.
Zabezpieczenie kredytu zależy od wysokości i rodzaju kredytu. Jest ono ustalane indywidualnie z Klientem.
Zabezpieczeniem kredytu może być m in.:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie wg. prawa wekslowego lub cywilnego
 • wpis hipoteki
 • rejestrowy zastaw sądowy na rzeczach ruchomych
 • cesja wierzytelności
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • ubezpieczenie spłaty kredytu przez instytucję ubezpieczeniową, zaakceptowaną przez Bank
 • gwarancja bankowa.
Oprocentowanie kredytów jest uzależnione od rodzaju i kwoty kredytu, okresu spłaty, rodzaju zabezpieczenia kredytu oraz od dotychczasowej współpracy z kredytobiorcą.

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym

Wykorzystanie debetu dopuszczalnego następuje w rachunku bieżącym na podstawie bezgotówkowych lub gotówkowych dyspozycji Klienta do wysokości posiadanych środków oraz przyznanego limitu.

Debet ma charakter odnawialny do kwoty przyznanego limitu. Powinien być spłacony przynajmniej raz w ciągu 30 dni. Brak spłaty w tym okresie powoduje powstanie należności wymagalnej. Wpływy na rachunek bieżący przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie wypłat w granicach debetu. Od niespłaconego debetu w ustalonych terminach, Bank pobiera odsetki obowiązujące dla kredytów przeterminowanych.

Warunkiem korzystania z dopuszczalnego salda debetowego jest posiadanie rachunku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przeprowadzanie rozliczeń za pośrednictwem rachunku oraz osiągnięcie minimum 80.000 zł obrotów na rachunku w poprzednim roku obrotowym. Można wtedy skorzystać z dopuszczalnego salda debetowego do wysokości 4.000 zł bez podpisywania odrębnej umowy kredytowej.

Ponadto można na podstawie odrębnej umowy kredytowej skorzystać z salda debetowego w wyższej kwocie – do 25.000 zł.

Warunkiem przyznania prawa do dopuszczalnego salda debetowego jest posiadanie zdolności kredytowej oraz posiadanie rachunku bieżącego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wysokość salda debetowego ustalana jest indywidualnie:
 • dla podmiotów gospodarczych o rocznych przychodach do 1.000.000 zł – 16 % wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy jednak nie więcej niż 8.000 zł,
 • dla podmiotów gospodarczych o rocznych przychodach powyżej 1.000.000 zł do równowartości 800.000 EURO – 16 % wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy jednak nie więcej niż 25.000 zł,
Korzystanie z debetu dopuszczalnego następuje po podpisaniu umowy o debet dopuszczalny, która jest zawierana na okres 1 roku. Po upływie tego okresu można odnowić prawo do korzystania z debetu dopuszczalnego na kolejny taki sam okres.
Debet oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od debetu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.

Debet dopuszczalny przynajmniej raz w ciągu 30 dni od dnia jego wystąpienia powinien być całkowicie spłacony.

Podpisz się
elektronicznie!

Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.