Firmy i instytucje

Kredyt obrotowy

Firmy kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt ten jest udzielany podmiotom gospodarczym na finansowanie bieżącej
działalności gospodarczej związanej z:

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na spłatę kredytów udzielonych na cele obrotowe pod warunkiem, że kredyty te nie są restrukturyzowane oraz Kredytobiorca nie posiada zadłużenia przeterminowanego.

Kwota kredytu nie powinna przekroczyć 80 % wydatków na pokrycie bieżącej działalności.

Kredyt może być spłacany w ratach lub jednorazowo.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 2 lat.

Kredyt obrotowy może być także udzielony w formie linii odnawialnej w rachunku kredytowym. Każda spłata części lub całości kredytu powoduje odnowienie środków w ramach przyznanego limitu i ponowne zadłużanie się do wysokości kwoty kredytu.

Kredyt udzielany jest do wysokości 50 % obrotów na rachunku bieżącym z ostatniego roku.

Warunkiem uzyskania kredytu w formie linii kredytowej jest przeprowadzanie operacji na podstawowym rachunku bieżącym w Banku przez okres minimum 6 miesięcy. Kredyt w formie linii kredytowej może być odnowiony na kolejny taki sam okres, bez konieczności spłaty całości zadłużenia. Warunkiem odnowienia kredytu jest:

  • dobra sytuacja finansowa kredytobiorcy
  • prawidłowa obsługa poprzedniego kredytu oraz innych kredytów, z których korzysta kredytobiorca
  • celowe wykorzystanie kredytu
  • złożenie wniosku o odnowienie przed upływem okresu kredytowania.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Odsetki naliczane są od faktycznego, aktualnego stanu zadłużenia.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.