Firmy i instytucje

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym udzielanym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Każde wpływy na rachunek pomniejszają zadłużenie z tytułu wykorzystywanego kredytu. Zaletą tego kredytu jest możliwość wielokrotnego zadłużania się do wysokości przyznanego limitu pomimo braku środków na rachunku bankowym.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 2 lat.

Kredyt ten udzielany jest do wysokości 25 krotnych średnich dziennych wpływów środków na rachunek bieżący Klienta w okresie ostatniego roku od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku przez okres minimum 1 roku oraz zgłoszenie tego rachunku do Urzędu Skarbowego jako rachunku podstawowego w prowadzonej działalności oraz dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

Kredyt w rachunku bieżącym może być odnowiony na kolejny taki sam okres, bez konieczności spłaty zadłużenia. Warunkiem odnowienia kredytu jest:

Odsetki naliczane są od faktycznego, aktualnego stanu zadłużenia.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.