"Rodzina 800 Plus", "Dobry Start" i dofinansowanie żłobka.

Wnioski Online

wnioski online

Wnioski

Program „Rodzina 800+” to świadczenie wychowawcze skierowane rodzin z dziećmi, zgodnie z którym z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie roku życia.

Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku – Złóż elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek?

Bank Spółdzielczy w Otwocku umożliwia złożenie Wniosków Rodzina 500+, Dobry Start  i o dofinansowanie żłobka, online w systemie bankowości internetowej EBO. 

Wypełnienie wniosku w bankowości elektronicznej EBO

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

   „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

– maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
– maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
– maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
– nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
– formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Rola Banku Spółdzielczego w Otwocku kończy się na etapie wysłania, dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.

Więcej informacji na temat Programu 500 plus

Wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku.

Złóż elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie
więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie obniżenia opłaty przysługuje, jeśli:
• jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
• dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
• nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna dziecka:

• pierwszego i jedynego w rodzinie;
• pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
• drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy
i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku?

Zaloguj się do bankowości EBO eBank Online i z górnego menu wybierz „Wnioski”, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Przypominamy także, ze aby zachować ciągłość świadczeń w programie 500+, wniosek należy złożyć do końca kwietnia. Wniosek można złożyć w bankowości EBO.