Firmy i instytucje

Kredyt na rozwój firmy

kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na rozwój firmy może być przeznaczony na następujące cele:

Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Klient może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 10 krotnych średnich dziennych wpływów środków na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatniego roku lub dopuszczalnego debetu.Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,
 • generuje dodatni wynik finansowy lub ponosi krótkookresową stratę finansową, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, lub jeśli straty mają charakter sezonowy związany z profilem działalności, cyklem produkcyjnym
  itp.,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS (KRUS).
 • Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
 • hipoteka na nieruchomości osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej,
 • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy),
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
 • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

 

Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli, w tym innych banków (dopuszcza się udzielenie kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość obciążona na rzecz innych banków, jeśli kredyty na rzecz których ustanowiono to zabezpieczenie będą spłacone z przyznanego kredytu.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.