Bank

Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Otwocku i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

  W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujące w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniu Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrania Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem.

  Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

 2. Zasady określone w §  11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

  Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do swoich Zasad.

 3. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

  W ocenie Banku zasady będą obowiązywały po wprowadzeniu zmian w statucie Banku.

 4. Zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego, nie znajdują zastosowania do banku funkcjonującego w formie spółdzielni, jakim jest Bank.

  W związku z powyższym Bank przyjął w § 22 ust. 1 „Zasad” regułę, iż:

  „Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem spółdzielczym.”

 5. Zasady określone w § 25 ust.3 „Zasad Ładu Korporacyjnego” otrzymują następujące brzmienie:

  Organ nadzorujący, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru, może wystąpić do Zarządu Banku  o powołanie podmiotu zewnętrznego spośród Krajowej Rady Spółdzielczej, Departamentu Audytu banku zrzeszającego oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach.

 6. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swoich Zasad.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!