Wakacje kredytowe 2024

AKTUALNOŚCI

Wakacje kredytowe 2024

Wspieramy kredytobiorców, których raty
 znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie
nasz poradnik i poznaj szczegóły.

Co to są wakacje
kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty
kredytu hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022
r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia 12 kwietnia
2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej
w złotych polskich
 zawartej w celu nabycia nieruchomości
przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła
w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja będzie
obowiązywała od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć
wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów
hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać
jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie
przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków:

1.    
Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%.
Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3
miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2.    
Na dzień złożenia wniosku o wakacje
kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

·      
nie ukończyły 18. roku życia,

·      
nie ukończyły 25. roku życia do 30
września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

·      
mają orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).
 

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to
również dzieci:

·      
nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę
zastępczą,

·      
dla których jesteś dotychczasową rodziną
zastępczą,

·      
które przebywają w prowadzonym przez
Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które
ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu
mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres
ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

Wskaźnik
RdD
 – stosunek Twojej miesięcznej raty
kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa
domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45
to 45%).

RdD = rata Twojego kredytu hipotecznego / miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Aby obliczyć współczynnik RdD:

1.    
Zsumuj dochody całego gospodarstwa
domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla
każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1
osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.

2.    
Dla każdego z 3 ostatnich miesięcy
podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł).

3.    
Oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych
wyników (np. 30% + 40% + 40%/3).

4.    
Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż
30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024
r.

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego?

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj
wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i
prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.
Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego?

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj
wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i
prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.
Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD?

1.     
Oblicz dochód
Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc
złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.

Ważne!  

Jeśli tworzysz
gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

 

2.     
Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

 1.  

Przykład:

Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

RdD za styczeń = 
3 500 zł / 7 000 zł = 50%
RdD za luty = 
3 500 zł / 7 200 zł = 48,61%
RdD za marzec = 
3 500 zł / 7 500 zł = 46,67%
  1. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Przykład:

średnia wartość RdD z 3 miesięcy 
50% + 48,61% + 46,67% / 3 = 48,43%
Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30 %

MIESIĄCRATA KREDYTU DOCHÓD OSOBY 1
WSPÓŁTWORZĄCEJ
GOSPODARSTWO DOMOWE
DOCHÓD OSOBY 2
WSPÓŁTWORZĄCEJ
GOSPODARSTWO DOMOWE

 DOCHÓD GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

 OBLICZENIE RDD150OBLICZENIE ŚREDNIEJ RDD ZA 3 MIESIĄCE
 Luty 20243 600 zł3 050 zł4 100 zł7 150 zł 3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35%

50,35%+49,86%+50%=150,21%

śr. arytmetyczna

Marzec 20243 580 zł3 100 zł4 080 zł7 180 zł

3 580 zł/ 7 180 zł

= 49,86%

Kwiecień 20243 550 zł3 080 zł4 020 zł7 100 zł

3 550 zł/7 100 zł

= 50%

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

 • od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).
Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie są korzyści i ryzyka?
CO ZYSKUJESZ?JAKIE SĄ RYZYKA?
Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane.

W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.
Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom
stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy
kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku
wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco,
w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi
wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak stopa
redyskonta weksli ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Analiza
ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji,
że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych
trendów.

Stawki
historyczne stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki
Pieniężnej są prezentowane na stronie internetowej NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy

Dochód – Twoje przychody z miesiąca:

 • który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub
 • w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:

 • samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
 • wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Podstawa prawna

Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

·       miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

·       składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

·       kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

Natomiast w myślart. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

·       jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

·       zasiłku celowego;

·       pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

·       wartości świadczenia w naturze;

·       świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

·       świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

·       dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

·       świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);

·       świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);

·       świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

·       nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);

·       pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);

·       środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

·       zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );

·       rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);

·       dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);

·       kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );

·       kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);

·       kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);

·       kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.

·       kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

·       opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

·       opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?
  1. Pobierz i wypełnij wniosek.
  2. Złóż wniosek:
  • oddziale naszego Banku,
  • drogą korespondencyjną (listownie) na adres Banku:
   Bank Spółdzielczy w Otwocku

  05-400 Otwock ul. Kołłątaja 1b,

  • za pośrednictwem e-mail na adres: bank@bsotwock.pl. Załączony do maila wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym

  Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

  Uprzejmie informujemy, że:

  • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
  • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
  • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

  Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.