AKTUALNOŚCI

Zebranie Przedstawicieli 24 maja 2023

Zgodnie z treścią Statutu Banku Spółdzielczego w Otwocku Zarząd Banku zawiadamia, że w dniu 24 maja 2023 roku (środa), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

I termin godzina 10.30
II termin godzina 11.00
Miejsce obrad:  Restauracja „Stylowa”

Otwock, ul. Warszawska 19

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium obrad: Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 r. oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2023 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
 11. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej.
 12. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2023 r.
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy i nadzoru nad działalnością Banku Spółdzielczego w Otwocku w 2022r.,
 14. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2022 oraz udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Banku.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
 16. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania przeprowadzona przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
 17. Przedstawienie wniosków z Grup Członkowskich oraz ich przegłosowanie.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Otwocku za rok 2022 – Uchwała Nr 2,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Otwocku za rok obrotowy 2022 – Uchwała Nr 3,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. – Uchwała Nr 4,
 • udzielenia absolutorium Robertowi Piskorzowi –Prezesowi Zarządu– Uchwała Nr 5,
 • udzielenia absolutorium Renacie Lewandowskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu– Uchwała Nr 6,
 • udzielenia absolutorium Monice Olchawie – Członkowi Zarządu– Uchwała Nr 7,
 • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Otwocku za rok obrotowy 2022 – Uchwała Nr 8,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2023 r. – Uchwała Nr 9,
 • zatwierdzenia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2023 r. – Uchwała Nr 10.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Ładu korporacyjnego i wewnętrznego w  Banku Spółdzielczym w Otwocku – Uchwała nr 11.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania – Uchwała nr 12.
 3. Wolne wnioski.
 4. Przedstawienie przez  Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków oraz ich przegłosowanie.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w dniach 28 kwietnia  do 23 maja 2023 r w godz. 8:00 – 15:00  w sekretariacie Banku przy ul. Kołłątaja 1B,  I piętro będą wyłożone następujące dokumenty:

 • Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.